החלק הראשון של הקורס מציג מושגים בסיסיים מתורת ההסתברות: חוקי הסתברות בסיסיים, קומבינטוריקה, הסתברות מותנה, משתנים מקריים בדידים ורציפים והתפלגויותיהם, משפט הגבול המרכזי. חלקו השני של הקורס מתמקד בהסקה סטטיסטית וכולל סטטיסטיקה תיאורית, התפלגויות דגימה, אמידה נקודתית ורווחי סמך, בדיקת השערות, מבחני טיב התאמה ואי-תלות, רגרסיה לינארית פשוטה.

פקולטה: הנדסת תעשיה וניהול
|תואר ראשון

מקצועות קדם

104004 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 או 104013 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת' או 104022 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'


מקצועות ללא זיכוי נוסף

14003 - סטטיסטיקה 94424 - סטטיסטיקה 1 94480 - מבוא להסתברות וסטטיסטיקה 104034 - מבוא להסתברות ח' 104222 - תורת ההסתברות


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

34058 - הסתברות וסטטיסטיקה למהנדסי מכונות


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מכילים)

94411 - הסתברות ת' 94412 - הסתברות מ 94417 - הסתברות א' 94423 - מבוא לסטטיסטיקה 334023 - מבוא לסטטיסטיקה להנ. ביו-רפואית


מידע סמסטריאלי