תורת ההסתברות כמודל מתמטי לתופעות מקריות, מרחבי הסתברות, הסתברות מותנית, אי תלות, משתנים מקריים ופונקציות התפלגות, התפלגויות נפוצות בשימושים: בינומית, גיאומטרית, פואסונית, אחידה, אקספוננציאלית, גאמא, נורמלית ובאטא. תוחלת ומומנטים. התפלגויות רב ממדיות, קוויריאנס, סטטיסטי הסדר, פונקציות של משתנים מקריים, ההתפלגות הנורמלית הרב מימדית, התמרות ושימושיהן בתורת ההסתברות, סכום של משתנים מקריים, חוק המספרים הגדולים, משפט הגבול המרכזי ושימושו לקרובים.

פקולטה: מדעי הנתונים וההחלטות
|תואר ראשון

מקצועות קדם

104017 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1נ' או 104018 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ' או 104031 - חשבון אינפיניטסימלי 1מ' או 104195 - חשבון אינפיניטסימלי 1


מקצועות צמודים

104020 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2נ' 104022 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ' 104032 - חשבון אינפיניטסימלי 2מ' 104281 - חשבון אינפיניטסימלי 2


מקצועות ללא זיכוי נוסף

94411 - הסתברות ת' 94417 - הסתברות א' 94491 94492 104034 - מבוא להסתברות ח' 104222 - תורת ההסתברות


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

94480 - מבוא להסתברות וסטטיסטיקה 94481 - מבוא להסתברות וסטטיסטיקה


מידע סמסטריאלי