החלק הראשון של הקורס מציג מושגים בסיסיים מתורת ההסתברות: חוקי הסתברות בסיסיים, קומבינטוריקה, הסתברות מותנה, משתנים מקריים בדידים ורציפים והתפלגויותיהם, משפט הגבול המרכזי. חלקו השני של הקורס מתמקד בהסקה סטטיסטית וכולל סטטיסטיקה תיאורית, התפלגויות דגימה, אמידה נקודתית ורווחי סמך, בדיקת השערות, מבחני טיב התאמה ואי-תלות, רגרסיה לינארית פשוטה.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון

מקצועות קדם

104004 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 או 104022 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ'


מקצועות ללא זיכוי נוסף

14003 - סטטיסטיקה


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מכילים)

94481 - מבוא להסתברות וסטטיסטיקה