תורת ההסתברות כמודל מתמטי לתופעות מקריות, מרחבי הסתברות, הסתברות מותנית, אי תלות, משתנים מקריים ופונקציות התפלגות, התפלגויות נפוצות בשימושים: בינומית, גיאומטרית פואסונית, אחידה, אקספוננציאלית, גאמא, נורמלית ובאטא. תוחלת ומומנטים. התפלגויות רב ממדיות, קוויריאנס, סטטיסטי הסדר, פונקציות של משתנים מקריים, ההתפלגות הנורמלית הרב מימדית, התמרות ושימושיהן בתורת ההסתברות, סכום של משתנים מקריים, חוק המספרים הגדולים, משפט הגבול המרכזי ושימושו לקרובים.

Faculty: Industrial Engineering and Management
|Undergraduate Studies

Pre-required courses

104017 - Calculus 1n or 104018 - Differential and Integral Calculus 1m or 104031 - Calculus 1m or 104195 - Infinitesimal Calculus 1


Parallel course

104020 - Calculus 2n 104022 - Differential and Integral Calculus 2m 104032 - Calculus 2m 104281 - Infinitesimal Calculus 2


Course with no extra credit

94412 - Probability (advanced) 94417 - הסתברות א' 94491 94492 104034 - Introduction to Probability H 104222 - Probability Theory


Course with no extra credit (contained)

94480 - מבוא להסתברות וסטטיסטיקה 94481 - Int.to Probability and Statistics


Semestrial Information