מושגי יסוד בלוגיקה ושיטות הוכחה מתמטיות. תורת הקבוצות: הגדרות בסיסיות, יחסים, יחס שקילות, יחס סדר, פונקציות עוצמת קבוצות ומספרים קרדינליים, שיטת הליכסון של קנטור. קומבינטוריקה: עקרונות ספירה בסיסיים, הבינום של ניוטון, עיקרון ההכלה וההפרדה, משוואות נסיגה.

פקולטה: מדעי הנתונים וההחלטות
|תואר ראשון

מקצועות ללא זיכוי נוסף

44114 - מתמטיקה דיסקרטית ח' 94344 - מתמטיקה דיסקרטית ת' 94346 - מתמטיקה דיסקרטית 104002 - מושגי יסוד במתמטיקה 104286 - קומבינטוריקה 234129 - מב.לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח 234141 - קומבינטוריקה למדעי המחשב 234144 234292 - לוגיקה למדעי המחשב 234293 - לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

94347 - מתמטיקה דיסקרטית


מידע סמסטריאלי