מנייה בסיסית: המקדמים הבינומיים והמולטנומיים ושימושיהם. עקרון ההכלה וההדחה. נוסחאות נסיגה ופונקציות יוצרות. מבוא לתורת הגרפים: עצים ויערות, נוסחת CAYLY, גרפים אוילריאנים, זיווגים בגרפים: משפטי HALL ו- KONIG. זיווגים יציבים ומשפט GALE-SHAPLEY. עקרון שובך היונים ומשפט RAMSEY. משפט TURAN. גרפים מישוריים: נוסחת אוילר ומבחר משימושיה.

פקולטה: מתמטיקה
|תואר ראשון

מקצועות ללא זיכוי נוסף

44114 - מתמטיקה דיסקרטית ח' 94344 - מתמטיקה דיסקרטית ת' 94345 - מתמטיקה דיסקרטית ת' 94346 - מתמטיקה דיסקרטית 94347 - מתמטיקה דיסקרטית 234141 - קומבינטוריקה למדעי המחשב 234144


מידע סמסטריאלי