לקורס שתי מטרות: האחת היא להציג כלים בסיסיים שידרשו לסטודנט בהמשך לימודיו בקורסים בתאוריה של מדעי המחשב. המטרה השניה היא להכיר את הגישה וצורת המחשבה של מתמטיקה מופשטת. תורת הקבוצות: הגדרות בסיסיות, יחסים, פונקציות, יחסי שקילות, יחסי סדר, עוצמות קבוצות, שיטת הליכסון של קנטור. לוגיקה: תחשיב הפסוקים ותחשיב היחסים: סמנטיקה, מערכות הוכחה, משפטי שלמות ונאותות, משפטי קומפקטיות ושימושיהם. הקורס מיועד לסטודנטים של מדעי המחשב.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(44145 - מערכות ספרתיות ו- 234114 - מבוא למדעי המחשב מ') או (44145 - מערכות ספרתיות ו- 234117 - מבוא למדעי המחשב ח') או (44145 - מערכות ספרתיות ו- 234111 - מבוא למדעי המחשב) או (234111 - מבוא למדעי המחשב ו- 234145 - מערכות ספרתיות) או (234114 - מבוא למדעי המחשב מ' ו- 234145 - מערכות ספרתיות) או (234117 - מבוא למדעי המחשב ח' ו- 234145 - מערכות ספרתיות)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

44114 - מתמטיקה דיסקרטית ח' 94344 - מתמטיקה דיסקרטית ת' 94345 - מתמטיקה דיסקרטית ת' 94346 - מתמטיקה דיסקרטית 94347 - מתמטיקה דיסקרטית 104002 - מושגי יסוד במתמטיקה 104290 - תורת הקבוצות 104293 - תורת הקבוצות 106156 - לוגיקה מתמטית 234144 234292 - לוגיקה למדעי המחשב


מידע סמסטריאלי