הגדרות בסיסיות, יחסים, פונקציות, יחסי שקילות וסדר, קבוצות בנות מניה ושיטת הליכסון של קנטור, אוטומטים סופיים (דטרמיניסטיים ולא דטרמיניסטיים), ביטויים רגולריים, למת הניפוח, דקדוקים.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון

מקצועות ללא זיכוי נוסף

44114 - מתמטיקה דיסקרטית ח' 94344 - מתמטיקה דיסקרטית ת' 94345 - מתמטיקה דיסקרטית ת' 94346 - מתמטיקה דיסקרטית 104002 - מושגי יסוד במתמטיקה 104290 - תורת הקבוצות 234144 236353 - אוטומטים ושפות פורמליות


מידע סמסטריאלי