תחשיב הפסוקים ותחשיב היחסים: הגדרת התחשיבים, סמנטיקה, מערכות הוכחה, משפטי שלמות ונאותות, משפטי קומפקטיות ושימושיהם.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(104002 - מושגי יסוד במתמטיקה ו- 104293 - תורת הקבוצות) או 104290 - תורת הקבוצות או 234129 - מב.לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח


מקצועות ללא זיכוי נוסף

44114 - מתמטיקה דיסקרטית ח' 94345 - מתמטיקה דיסקרטית ת' 94346 - מתמטיקה דיסקרטית 106156 - לוגיקה מתמטית 234293 - לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב


מידע סמסטריאלי