*** מקצועות קדם: בחינת סווג בפיסיקה חלק א' - מכניקה או פטור ממנה.*** המקצוע מכיל נושאים במכניקה קלסית. א. מכניקה ניוטונית: הבחנה בין כוחות פנימיים וחצוניים, שימור אנרגיה. תנע ותנע זויתי (למערכת חלקיקים ללא כוחות חיצוניים). דוגמאות של משואות תנועה, טרנספורמצית גלילאי, מערכות מואצות. ב. תורת היחסות הפרטית: מדידת מהירות האור ותכונותיה, עקרון היחסות, טרנספורמצית לורנץ, זמן עצמי, תופעת דופלר יחסותית, אנרגיה ותנע יחסותיים, פיזור, יצירה והתפרקות של חלקיקים.

פקולטה: פיזיקה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

113013


מקצועות צמודים

104003 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 104018 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ'


מקצועות ללא זיכוי נוסף

114077 - פיסיקה 1ל 114248 - פיסיקה 1 ר 115248 - פיסיקה 1רל


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

114001 114003 114014 - מכניקה וגלים 114064


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מכילים)

114071 - פיסיקה 1מ 114074 - פיסיקה 1פ'


מידע סמסטריאלי