סטטיסטיקה תיאורית ושיטות גרפיות. יסודות דגימה. אמידה נקודתית, רווחי סמך ובדיקת השערות. בדיקת טיב התאמה ואי תלות. רגרסיה לינארית פשוטה ומרובה.

פקולטה: הנדסת תעשיה וניהול
|תואר ראשון

מקצועות קדם

94411 - הסתברות ת' או 94412 - הסתברות מ או 104034 - מבוא להסתברות ח'


מקצועות ללא זיכוי נוסף

94424 - סטטיסטיקה 1 94490 334023 - מבוא לסטטיסטיקה להנ. ביו-רפואית


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

94429 94480 - מבוא להסתברות וסטטיסטיקה 94481 - מבוא להסתברות וסטטיסטיקה 94493


מידע סמסטריאלי