מבוא למערכות מיקרו-אלקטרו-מכניות ( MEMS ). אלקטרוסטטיקה: משואות שדה. חומרים דיאלקטרים. אנרגיה אלקטרוסטטית. סטטיקה של מיקרומערכות: קורות ופלטות אלקטרו-מכניות. מאמצים שיוריים. חומרים פיזואלקטריים. תורת האלסטיות התרמואלקטרית: ניסוח בעיות. פתרונות מדויקים ונומרים. תופעות תרמיות במיקרומערכות: התפשטות תרמית. אי-התאמה תרמית במבנים שכבתיים. פתרון בעיות אלקטרו-תרמומכניות. דינמיקה ורטט של מערכות אלקטרומכניות: עמיסה חשמלית. מנגנוני ומדדי ריסון במיקרומערכות. אי-לינאריות, יציבות ולינאריזציה.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(34029 - מכניקת מוצקים 2 ו- 114075 - פיסיקה 2ממ) או 114052 - פיסיקה 2


מידע סמסטריאלי