הקורס יקנה ידע במבני נתונים בסיסיים, באנליזה, ביישומים ובשימושים שונים שלהם. יושם דגש על התאמת מבני הנתונים לצרכי הבעיה הנתונה. סוגי מבנים: חזרה על המבנים הפשוטים (מערכים, רשימות, מחסניות ותורים), רשימות דילוגים, תורי עדיפות, ערמות, עצים דיגיטלים ( TRIES ). מיון וחיפוש. עצים וגרפים וייצוגיהם. הקצאת זכרון, ערבול, איסוף אשפה.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(104286 - קומבינטוריקה ו- 234122 - מבוא לתכנות מערכות) או (104286 - קומבינטוריקה ו- 234124 - מבוא לתכנות מערכות) או (234122 - מבוא לתכנות מערכות ו- 234141 - קומבינטוריקה למדעי המחשב) או (234124 - מבוא לתכנות מערכות ו- 234141 - קומבינטוריקה למדעי המחשב)


מקצועות צמודים

94412 - הסתברות מ 104034 - מבוא להסתברות ח' 104222 - תורת ההסתברות


מקצועות ללא זיכוי נוסף

44268 - מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים 94223 - מבני נתונים ואלגוריתמים 94224 - מבני נתונים ואלגוריתמים 104918 - מבני נתונים 1 234268 - מבני נתונים ואלגוריתמים


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

35015


מידע סמסטריאלי