הקורס יעסוק באופן שבו אנשים מקבלים החלטות ופותרים בעיות. תורת ההחלטות הנורמטיבית תיסקר והבסיס הקוגניטיבי של תהליכי קבלת החלטות יבחן לאור ממצאים ניסויים. הדגש יושם על התנאים שבהם החלטות אנוש מביאות לתוצאות לא רצויות מנקודת ראותו של הפרט ( הפרות של המודל הנורמטיבי ), או מנקודת ראות חברתית ( דילמות חברתיות ).

פקולטה: מדעי הנתונים וההחלטות
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

94411 - הסתברות ת' או 94412 - הסתברות מ או 94481 - מבוא להסתברות וסטטיסטיקה או 104034 - מבוא להסתברות ח' או 104222 - תורת ההסתברות


מקצועות ללא זיכוי נוסף

96606 - כלכלה התנהגותית בסביבה טכנולוגית


מידע סמסטריאלי