כוח, מאמץ, דפורמציה, עיבור, חוק הוק המוכלל, חומר אלסטי וויסקואלסטי, מוטות במתיחה, קורות בכפיפה, צינורות בפיתול, מיכלי לחץ, מתח פנים, שיטות אנרגיה, קריסת מוטות ותמט צינורות דקי דופן, קריטריוני כשל, קינמטיקה ודינמיקה של גוף קשיח, מערכות צירים סובבות, דוגמאות מגוף האדם, מפרקים, שרירים.

פקולטה: הנדסה ביו-רפואית
|תואר ראשון

מקצועות קדם

114071 - פיסיקה 1מ או 114074 - פיסיקה 1פ'


מקצועות ללא זיכוי נוסף

34029 - מכניקת מוצקים 2 34053 - מכניקת מוצקים 2מ


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

84505 - מכניקת המוצקים


מידע סמסטריאלי