נושאים: יחידות פתרונות דלילים, אלגוריתמי רדיפה ( PURSUIT ), ביצועי אלגוריתמים - משפטי שקילות, התייחסות לרעש - יחידות, אלגוריתמים, ביצועים ויציבות, שיטות ITERATIVE SHRINKAGE, ניתוח ביצועים ממוצעים - יסודות וניתוח שיטת הסף, אלגוריתם DANTZIG-SELECTOR, עיבוד אותות בעזרת מודל מבוסס דלילות, מגוון יישומים אפשריים, התייחסות שערוכית למודל מבוסס דלילות, שיטות ללימוד מילונים ( K-SVD ו MOD ), דחיסת תמונות פנים, ניקוי רעש - שיטות שונות וקשריהן, חישה דחוסה. תוצאות למידה: בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל: 1. להבין את תפקידם ומעמדם של מודלים במגוון משימות בעיבוד אותות ותמונות 2. להכיר לפרטיו את המודל מבוסס הדלילות, תיאורתית ואלגוריתמית. 3. לפתור בעיות חדשות בעיבוד תמונות כשהוא עושה שימוש במודל זה.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

46200 - עבוד ונתוח תמונות או (234125 - אלגוריתמים נומריים ו- 236200 - עיבוד אותות, תמונות ומידע) או (234125 - אלגוריתמים נומריים ו- 236201 - מבוא לייצוג ועיבוד מידע)


מידע סמסטריאלי