הדיסק המגנטי והתקליטור כדוגמאות לערוצים מוגבלי-קלט. ייצוג ואנליזה של ערוצים מוגבלי-קלט. שיטות בניה של מקודדים לערוצים מוגבלי-קלט. חסמים על הסיבוכיות של מקודדי ערוץ כנ"ל. שיטות פענוח למקודדי ערוץ. שילוב של קידוד ערוצים מוגבלי-קלט עם קודים לתיקון שגיאות.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(44145 - מערכות ספרתיות ו- 94412 - הסתברות מ) או (44145 - מערכות ספרתיות ו- 104034 - מבוא להסתברות ח') או (44252 - מערכות ספרתיות ומבנה המחשב ו- 94412 - הסתברות מ) או (44252 - מערכות ספרתיות ומבנה המחשב ו- 104034 - מבוא להסתברות ח') או (94412 - הסתברות מ ו- 234252 - מערכות ספרתיות ומבנה המחשב) או (94412 - הסתברות מ ו- 234145 - מערכות ספרתיות) או (104034 - מבוא להסתברות ח' ו- 234252 - מערכות ספרתיות ומבנה המחשב) או (104034 - מבוא להסתברות ח' ו- 234145 - מערכות ספרתיות)


מידע סמסטריאלי