פתרון בעיות תנאי שפה באמצעות פונקצית גרין ובאמצעות פונקציות עצמיות. פיתוח למולטיפולים. אלקטרוסטטיקה בחומר, מגנטוסטטיקה, מומנט מגנטי, מגנטוסטטיקה בחומר, השראות, משוואות מקסוול, פוטנציאלים סקלריים ווקטוריים, אנליזה טנזורית, משוואות מקסוול בכתיב יחסותי, טנזור תנע אנרגיה וחוקי שימור, פונקצית גרין למשוואת הגלים, קרינה א"מ, פוטנציאל לינרד-ווכרט, קרוב דיפול, תגובה קרינתית, הפעולה של השדה הא"מ.

פקולטה: פיזיקה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(114075 - פיסיקה 2ממ ו- 114101 - מכניקה אנליטית) או (114076 - פיסיקה 2פ' ו- 114101 - מכניקה אנליטית)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

44140 - שדות אלקטרומגנטיים 114245 118120 - אלקטרודינמיקה


מידע סמסטריאלי