גלבו (מדריך גל) ומהוד, מבוא לתורת הקרינה, תורת היחסות הפרטית, נסוח קווריאנטי של אלקטרודינמיקה בואקום, פוטנציאלי לינרד-ויכרט, קרינה ע"י מטענים נעים, פיזור, בליעה ודיספרסיה של קרינה, נסוח קווריאנטי של אלקטרודינמיקה בתווך חומרי וחוקי שימור, תנועת חלקיקים בשדה אלקטרומגנטי, ניסוח המילטוני של משוואות מקסוול.

פקולטה: פיזיקה
|תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(44140 - שדות אלקטרומגנטיים ו- 114101 - מכניקה אנליטית) או (114101 - מכניקה אנליטית ו- 114246 - אלקטרומגנטיות ואלקטרודינמיקה)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

114246 - אלקטרומגנטיות ואלקטרודינמיקה 117014


מידע סמסטריאלי