שערים ולוגיקות צירופיות. מערכות סינכרוניות. המתודולוגיה של בקר ומסלול-נתונים. המתודולוגיה הסיסטולית. PIPELINE. תכנון מעבד. אריטמטיקה מהירה.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון

מקצועות קדם

44145 - מערכות ספרתיות או 234145 - מערכות ספרתיות


מקצועות צמודים

234118 - ארגון ותכנות המחשב 234141 - קומבינטוריקה למדעי המחשב


מקצועות ללא זיכוי נוסף

44252 - מערכות ספרתיות ומבנה המחשב 44262 - תכן לוגי ומבוא למחשבים 234252 - מערכות ספרתיות ומבנה המחשב


מידע סמסטריאלי