רגישות חשמלית, קיטוביות אטומית ויונית, יחסי קרמרס-קרוניג, גלים אל"מ בגבישים לא איזוטרופיים , אליפסואיד האינדקס, הקדמה לאופטיקה לא-ליניארית, אי-ליניארית מסדר שני, התפשטות גלים בתווך לא-ליניארי, יצירת הרמוניה שניה, תיאום מופע, הגבר פרמטרי ותנודה פרמטרית, האפקט האלקטרו-אופטי, אי-ליניאריות מסדר שלישי, אפקט KERR האופטי, עירוב 4 גלים, תהליכים מאולצים, צימוד מופע, סוליטונים מרחביים וזמניים, סוליטונים וקטוריים וסוליטונים מורכבים, אופטיקה לא-ליניארית בתווך פוטורפרקטיבי, מאגר מידע הולוגרפי.

פקולטה: פיזיקה
|תארים מתקדמים

מקצועות קדם

44339 - פוטוניקה ולייזרים או 114246 - אלקטרומגנטיות ואלקטרודינמיקה או 116003 - פיסיקה של לייזרים


מקצועות ללא זיכוי נוסף

48905 - אופטיקה לא לינארית ושימושית


מידע סמסטריאלי