קוהרנטיות זמנית ומרחבית, אינטרפרומטרים. התפשטות קרניים בגלבו. עדשות. התפשטות אלומות גאוסיות, גבול הדיפרקציה. מהודים אופטיים, יציבות ותכנון מהודים. אינטרפרומטר פברי-פרו ושימושיו לניתוח ספקטרום.אינטראקציה של אור ותווך רזוננטי. פליטה ספונטנית. מעברים מאולצים. בליעה והגבר. הרחבה הומוגנית ואי-הומוגנית. רווית ההגבר. יחסי קרמרס-קרוניג. תיאורית הלייזר. לייזרים בעלי 3 ו-4 רמות אנרגיה. משוואות קצב. לייזר חד-אופני ורב-אופני. פולסים קצרים בלייזר ונעילת אופנים.

פקולטה: פיזיקה
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(114210 - אופטיקה ו- 115203 - פיסיקה קוונטית 1)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

44339 - פוטוניקה ולייזרים 116041 - פיז. של לייזרים ואופטיקה קוונטית


מידע סמסטריאלי