קוהרנטיות, קרינה וחומר מגביר במשוואות מקסוול, אלומות אור גאוסיות, תנע זויתי אורביטלי של אלומות אור, מהוד פברי-פרוט, מהודים אופטיים, תיאור קוונטי של אינטראקציה של קרינה וחומר, משוואות קצב של תווך אטומי, רווית הגבר, הלייזר, לזירה רב-אופנית, פולסי לייזר קצרים ונעילת אופני לזירה. תוצאות למידה בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל: 1. לקרוא באופן ביקורתי ספרות עדכנית בנושא. 2. לתכנן ניסויים פשוטים במערכות של לייזרים. 3. לחשב תכונות פיזיקליות של לייזרים והקרינה הנפלטת מהם.

פקולטה: פיזיקה
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(114210 - אופטיקה ו- 115203 - פיסיקה קוונטית 1) או (115203 - פיסיקה קוונטית 1 ו- 336533 - אופטיקה ופוטוניקה ביורפואית)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

116003 - פיסיקה של לייזרים


מידע סמסטריאלי