הקורס מטפל בנושאים הקלסיים של אנליזה נומרית. הנושאים העיקריים שיילמדו במסגרת הקורס הם: אינטרפולציה של פונקציה של משתנה אחד, גזירה נומרית של פונקציה של משתנה אחד ושל כמה משתנים, אינטגרציה נומרית של פונקציה של משתנה אחד, פתרונות איטרטיביים למשוואות אלגבראיות לא ליניאריות.

פקולטה: מתמטיקה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

104032 - חשבון אינפיניטסימלי 2מ' או 104281 - חשבון אינפי 2


מקצועות ללא זיכוי נוסף

34033 - אנליזה נומרית מ' 34056 - מבוא לחישוב מדעי והנדסי 84135 - אנליזה נומרית להנדסת אויר' וחלל 85135 - אנליזה נומרית להנדסה אוירונוטית מ 234107 - אנליזה נומרית 1 234125 - אלגוריתמים נומריים


מידע סמסטריאלי