מטרת הקורס להקנות את המושגים של מבנה נתונים מופשט, מבני נתונים, אלגוריתמים וסיבוכיות. מבני הנתונים כוללים מחסניות, תורים, דו-תורים, תורי קדימות, ערימות, טבלאות ערבול, עצים, עצים מאוזנים וגרפים. הנושאים האלגוריתמים כוללים הפרד ומשול, אלגוריתמים חמדניים, רקורסיה ורנדומיזציה. האלגוריתמים כוללים אלגוריתמי מיון, אלגוריתמי חיפוש, אלגוריתמי ערבול, אלגוריתמים בגרפים, כולל חיפושי עומק ורוחב, עצים פורשים מינימום, מציאת רכיבים קשירים ואלגוריתמים בסיסיים למציאת מסלולים קצרים. נושאי הסיבוכיות כוללים אנליזה אסימפטוטית וחסמים עליונים ותחתונים.

פקולטה: הנדסת חשמל ומחשבים
|תואר ראשון

מקצועות קדם

234114 - מבוא למדעי המחשב מ' או 234117 - מבוא למדעי המחשב ח'


מקצועות ללא זיכוי נוסף

94223 - מבני נתונים ואלגוריתמים 94224 - מבני נתונים ואלגוריתמים 234218 - מבני נתונים 1 234246 234247 - אלגוריתמים 1


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

18822 - מבנה נתונים מרחבי למיפוי 94226 - מבוא לאלגוריתמים


מידע סמסטריאלי