הקורס יקנה לסטודנטים ידע וכלים בסיסיים לניתוח מידע באמצעות שימוש בשפת פייתון. הקורס יכלול את הנושאים הבאים: איסוף וניקוי הנתונים הגולמיים, ייצוג הנתונים בצורה יעילה, ניתוח אקספלורטורי של נתונים, ניתוח אשכולות, שיטות בסיסיות לסיווג נתונים.

פקולטה: הנדסת תעשיה וניהול
|תואר ראשון

מקצועות קדם

234128 - מבוא למחשב שפת פייתון או 234221 - מבוא למדעי המחשב נ'


מקצועות ללא זיכוי נוסף

94700 - מבוא להנדסת נתונים 96202 - מבוא לניתוח נתונים


מידע סמסטריאלי