קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת דו"חות לכל אחד מהניסויים. על הסטודנט להשלים במעבדה זו שלושה ניסויי בחירה מרשימת הניסויים המתפרסמת בתחילת כל סמסטר. הנסויים מתבצעים במעבדות ההתמחות בפקולטה. כל ניסוי מורכב משתי פגישות של 4 שעות כל אחת. כמו כן יש לבצע מטלות הכנה וסיכום בהתאם לנדרש.

פקולטה: הנדסת חשמל ומחשבים
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(44102 - בטיחות במעבדות חשמל ו- 44160 - מעבדה בהנדסת חשמל 1) או (44102 - בטיחות במעבדות חשמל ו- 44151 - מעבדה להנדסת חשמל 1ח')


מקצועות ללא זיכוי נוסף

44159 - מעבדה בהנדסת חשמל 2 44165 - מעבדה בהנדסת חשמל 2