מיקרואורגניזמים במזון ומים. מיקרוביולוגיה חיובית - תסיסה ע"י שמרים. תסיסה ע"י חידקים לקטיים. מיקרוביולוגיה שלילית - היבטים מיקרוביאליים של שימור וקילקול מזון. איפיון וקביעת מיקרואורגניזם במזון ומים. מק"א גורמי מחלה במזון ובמים. תקנים ותקנות, שמירה על איכות מיקרוביאלית של מוצרי מזון במפעל.

פקולטה: הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(64413 - מעבדה במיקרוביולוגיה ו- 64419 - מיקרוביולוגיה כללית)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

64405 - מיקרוביולוגיה של מזון 64414 64415


מידע סמסטריאלי