שימושים מרכזיים של מודלים כמותיים וחישוביים במדעי ההתנהגות: תהליך פיתוח המודלים הקלאסים, חוקי סטיבנס, פכנר וובר, תיאוריית הפרוספקט ומודל רסקולה-וגנר. פיתוח לומדות תוך השענות על המודל של התלמיד.

פקולטה: הנדסת תעשיה וניהול
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות ללא זיכוי נוסף

94312 94313 - מודלים דטרמיניסטים בחקר ביצועים 95606


מידע סמסטריאלי