הנושאים: משחקים חד-שלביים: איסטרטגיות נשלטות, רמות בטחון ושיווי משקל. משחקים עם מידע לא מלא ותכנון מנגנונים. תורת תוחלת התועלת והיחס לסיכון ולשיווי משקל באיסטרטגיות מעורבות. משחקים רב-שלביים: משחקים עם מידע מלא, משחקים עם מידע כמעט מלא ומשחקים חוזרים.

פקולטה: מדעי הנתונים וההחלטות
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

94411 - הסתברות ת' או 94412 - הסתברות מ


מקצועות ללא זיכוי נוסף

94204 - מידע מבוזר וסוכנים רציונליים 96575 - משחקים לא-שיתופיים 106173 - תורת המשחקים


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

98753 - תורת המשחקים למנהלים: מכרזים


מידע סמסטריאלי