שיטות מתקדמות לניתוח נתונים ושילוב כלים סטטיסטיים וכלים של למידת מכונה לצורך ניתוח נתונים, הצגתם באופן ויזואלי ובניית מערכות סיווג וחיזוי. בין הנושאים בקורס יילמדו: חיזוי ורגרסיה לינארית, מערכות סיווג, למידת SUPPORT VECTOR, PAC, RESAMPLING, MACHINE, בחירת מודלים ורגולריזציה, עצי החלטה ורגרסיה, ניתוח אשכולות. תוצאות למידה: הבנה תיאורטית של השיטות השונות ויכולת יישום על נתונים אמיתיים.

פקולטה: מדעי הנתונים וההחלטות
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(94423 - מבוא לסטטיסטיקה ו- 234117 - מבוא למדעי המחשב ח') או (94423 - מבוא לסטטיסטיקה ו- 234221 - מבוא למדעי המחשב נ') או (94423 - מבוא לסטטיסטיקה ו- 234111 - מבוא למדעי המחשב) או (94424 - סטטיסטיקה 1 ו- 234117 - מבוא למדעי המחשב ח') או (94424 - סטטיסטיקה 1 ו- 234221 - מבוא למדעי המחשב נ') או (94424 - סטטיסטיקה 1 ו- 234111 - מבוא למדעי המחשב)


מידע סמסטריאלי