הערה: קביעת הציון עפ"י מעקב , תרגילי בית, בחינת אמצע סמסטר ובחינה סופית. המטרה המרכזית של הקורס היא לבדוק האם ייתכן לבנות מודל הנדסי המאפשר ניבוי של התנהגות אנושית בסביבות עבודה ובמסגרות למידה. לצורך זה הקורס סוקר את הדישות המחקריות הבסיסיות, הממצאים הניסויים הקלאסיים והגישות התיאורטיות המקובלות במדעי ההתנהגות והחברה. נסקור מודלים שמנבאים התנהגויות ברמת הקבוצה והפרט. נדון גם באפשרות של שינוי התנהגות אנושית באמצעות אימון ותמריצים הציון יקבע על בסיס מבחן סיום ופרוייקט.

פקולטה: מדעי הנתונים וההחלטות
|תואר ראשון

מקצועות קדם

94423 - מבוא לסטטיסטיקה או 94424 - סטטיסטיקה 1


מקצועות ללא זיכוי נוסף

99636


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

95604 95677


מידע סמסטריאלי