שיווי משקל, קינמטיקה, אלסטיות לא איזוטרופית, תנאי שפה, בעיות מישוריות בקואורדינטות קרטזיות ופולריות, כוחות מרוכזים, פונקציות עצמיות, בעיות מגע, ניסוח בעיות תרמואלסטיות, אלסטיות תלת-מימדית, סופרפוזיציה, הדדיות, יחודיות, פתרונות כלליים. משפטי אנרגיה, יישומים בתרמואלסטיות, בעיות מאמצים טרמיים בקורות ובטבלות, אלסטודינמיקה ומעבר גלים.

פקולטה: הנדסת אוירונוטיקה וחלל
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

84513 - יסודות המבנה האוירונוטי או 84515 - מבוא לתורת האלסטיות


מקצועות ללא זיכוי נוסף

36069 - תרמואלסטיות 38749


מידע סמסטריאלי