הקורס ידון בנושאים הבאים: א. תאור יחסים בין אזורים ומבנה סימבולי של תמונה. ב. חלוקת התמונה בשיטות המבוססות על מציאת שפות וגידול אזורים. ג. תאור שפות ואזורים. ד. חישוב מאפייניO של אזורים: מאפיינים גאומטריים, מאפייני בהירות, מאפייני מרקם. ה. סיווג והכרת צורות. ו. מיצוי מידע תלת-מימדי מתמונות ע"י שמוש בשקולים גיאומטריים פוטומטריים ואחרים.

פקולטה: הנדסת חשמל ומחשבים
|תארים מתקדמים

מקצועות קדם

46200 - עבוד ונתוח תמונות או 46332 - מערכות ראיה ושמיעה


מקצועות ללא זיכוי נוסף

98215 236873 - ראיה ממוחשבת