קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת דו"חות לכל אחד מהניסויים. על הסטודנט להשלים במעבדה זו ארבעה ניסויי בחירה מרשימת הניסויים המתפרסמת בתחילת כל סמסטר. הנסויים מתבצעים במעבדות ההתמחות בפקולטה. במעבדה 3 אין לקחת ניסויים שהושלמו או שהסטודנט רשום אליהם, במסגרת מעבדה 2. כל ניסוי מורכב משתי פגישות של 4 שעות כל אחת. כמו כן יש לבצע מטלות הכנה וסיכום בהתאם לנדרש.

פקולטה: הנדסת חשמל ומחשבים
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(44102 - בטיחות במעבדות חשמל ו- 44160 - מעבדה בהנדסת חשמל 1) או (44102 - בטיחות במעבדות חשמל ו- 44151 - מעבדה להנדסת חשמל 1ח')


מקצועות ללא זיכוי נוסף

44163 44166 - מעבדה בהנדסת חשמל 3