דרישת קדם: נקבע בהתאם לנושא הקורס. יוצגו תוצאות חדישות וכיווני מחקר נוכחיים בנושאים הנמצאים בחזית המחקר במדעי המחשב.

Faculty: Computer Science
|Undergraduate Studies |Graduate Studies

Semestrial Information