הקורס מיועד לסטודנטים בתוכניות הבינלאומיות של הטכניון והוא יועבר בשפה האנגלית. הקורס מכסה את אותם נושאים כמו הקורס המקביל הכלל טכניוני: מבנה המחשב. חומרה ותוכנה. ייצוג נתונים. מושגי יסוד בתכנות בשפת פייתון: ערכים, משתנים, ביטויים, טיפוסי נתונים, התניות, חוגים (לולאות), פונקציות, רקורסיה, קלט/פלט (טקסטואלי וגרפי). סביבת הפיתוח של פייתון: שטח העבודה, הרצת תוכניות, ניפוי שגיאות. פיתוח מובנה של תוכניות, ארגון מידע במחשב. אלגוריתמים: פיתוח מונחה נכונות וסיבוכיות בסיסית. פתרונות אלגוריתמיים למיון, חיפוש, בעיות במספרים שלמים.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון

מקצועות ללא זיכוי נוסף

234102 234104 234106 - מבוא למדעי המחשב ר' 234109 234111 - מבוא למדעי המחשב 234112 - מבוא למחשב - שפת סי 234114 - מבוא למדעי המחשב מ' 234117 - מבוא למדעי המחשב ח' 234126 - מבוא למחשב - שפת סי אנגלית 234127 - מבוא למחשב בשפת מטלאב 234128 - מבוא למחשב שפת פייתון 274121 - קורס מחשב לרפואנים


מידע סמסטריאלי