הקורס מיועד לכלל הסטודנטים בטכניון. מבנה המחשב. חומרה ותכנה. ייצוג נתונים. מושגי יסוד ותכנות בשפת פייתון: ערכים, משתנים, ביטויים, טיפוסי נתונים בפייתון, התניות, חוגים (לולאות), פונקציות, רקורסיה, קלט/פלט (טקסטואלי וגרפי). סביבת הפיתוח של פייתון: שטח העבודה, הרצת תוכניות, ניפוי שגיאות. פיתוח מובנה של תוכניות, ארגון מידע במחשב. אלגוריתמים: פיתוח מונחה נכונות וסיבוכיות בסיסית. פתרונות אלגוריתמים למיון, חיפוש, בעיות במספרים שלמים.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון

מקצועות ללא זיכוי נוסף

234106 - מבוא למדעי המחשב ר' 234111 - מבוא למדעי המחשב 234112 - מבוא למחשב - שפת סי 234114 - מבוא למדעי המחשב מ' 234117 - מבוא למדעי המחשב ח' 234126 - מבוא למחשב - שפת סי אנגלית 234127 - מבוא למחשב בשפת מטלאב 234130 - מבוא למחשב שפת פייתון - בל 234221 - מבוא למדעי המחשב נ' 274121 - קורס מחשב לרפואנים


מידע סמסטריאלי