מיועד לסטודנטים בביה"ס הבינלאומי בטכניון ויינתן בשפה האנגלית. מבנה המחשב. גישה אלגוריתמית לפתרון בעיות. מושגי יסוד ותכנות בשפת C. פיתוח תכניות מלמעלה למטה. תכנות מבני. בדיקה מלמטה למעלה. ניפוי שגיאות. תכנון הדפסות ביקורת. מדדים ליעילות האלגוריתם. בעיות במספרים ממשיים והתכנסות. בעיות במספרים שלמים. פעולות במערכים: מיון, חיפוש, מיזוג. רקורסיה אלמנטרית.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון

מקצועות ללא זיכוי נוסף

234102 234104 234106 - מבוא למדעי המחשב ר' 234109 234111 - מבוא למדעי המחשב 234112 - מבוא למחשב - שפת סי 234114 - מבוא למדעי המחשב מ' 234117 - מבוא למדעי המחשב ח' 234127 - מבוא למחשב בשפת מטלאב 234128 - מבוא למחשב שפת פייתון 234130 - מבוא למחשב שפת פייתון - בל 234221 - מבוא למדעי המחשב נ'


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

35019


מידע סמסטריאלי