הקורס מציג את הנושאים המרכזיים של מערכות הפעלה מודרניות, ובפרט: תהליכים וחוטים: זימון והחלפת הקשר, תיאום: בעיית הקטע הקריטי, סמפורים ומשתני תנאי, פסיקות, ניהול זיכרון: דפדוף, זיכרון וירטואלי, מערכת הקבצים. במסגרת התרגול, הסטודנטים יכנסו לעומקה של מערכת הפעלה מתקדמת.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון

מקצועות קדם

234218 - מבני נתונים 1


מקצועות צמודים

234118 - ארגון ותכנות המחשב


מקצועות ללא זיכוי נוסף

46209 - מבנה מערכות הפעלה 46210 - מעבדה במערכות הפעלה 104823 - מערכות הפעלה 234119 234120 236364


מידע סמסטריאלי