הגדלים הפיסיקליים היסודיים המתארים כוכב. המשוואות היסודיות של מבנה כוכבים. סוגי כוכבים: מסדרה ראשית עד ננסים לבנים וכוכבי ניוטרונים. איבוד מסה ע"י כוכבים. יצירת כוכבים וכוכבי לכת. תנודות וסיבוב של כוכבים. כוחות גאות. העברת מסה בין כוכבים. דיסקות ספיחה. סילוני גז מדיסקות ספיחה.

פקולטה: פיזיקה
|תארים מתקדמים

מקצועות צמודים

116354 - אסטרופיסיקה וקוסמולוגיה


מקצועות ללא זיכוי נוסף

117005


מידע סמסטריאלי