הקורס עוסק במתודולוגיות מודרניות לבניית מערכות תוכנה. חלקו הראשון של הקורס דן בבניית מודולי תוכנה נפרדים תוך שימוש בגישה מונחית עצמים. חלקו השני של הקורס עוסק בתכן ובמימוש תוכניות בגודל בינוני עד גדול תוך שימוש במתודולוגיות של הנדסת תוכנה. בחלק זה של הקורס, יוצגו גם תבניות תכן ( DESIGN PATTERNS ) שונות. במהלך הקורס נעשה שימוש בשפת JAVA לצורך הדגמת ויישום הנושאים הנלמדים.

פקולטה: הנדסת חשמל ומחשבים
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(44101 - מבוא למערכות תכנה ו- 44268 - מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים) או (44101 - מבוא למערכות תכנה ו- 234218 - מבני נתונים 1) או (44268 - מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים ו- 234122 - מבוא לתכנות מערכות) או (44268 - מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים ו- 234124 - מבוא לתכנות מערכות) או (234122 - מבוא לתכנות מערכות ו- 234218 - מבני נתונים 1) או (234124 - מבוא לתכנות מערכות ו- 234218 - מבני נתונים 1)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

236703 - תכנות מונחה עצמים


מידע סמסטריאלי