מערכות סטטיות: משתנים אקראיים, בעיית הריבועים הפחותים, שערוך סטטי. מערכות בדידות: סדרות אקראיות, שערוך מצב-מסנן קלמן, החלקה וחזוי, בקרה אופטימלית. מערכות רציפות: תהליכים אקראיים, מסנן קלמן, מסנן וינר, מקרים סינגולריים, שערוך במימד קבוע, בקרה אופטימלית - בעית ה-LQG.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

35188 - תורת הבקרה


מידע סמסטריאלי