ביקוש אנרגיה ומיון מתקנים : חוקי ביקוש - גודל המתקנים והיחידות. כוח קיטור: בחירת תנאי הקיטור והציוד, מאזני חום, מעבים מקוררים במים ובאויר, כוח וחום בתעשיה, מאדי מי-ים, סידור המתקנים. כוח דיזל : בחירה של סוגי המנוע והדלק - ניצול חום פליטה. מתקני טורבינות גז: שילוב של מערכות טורבינות גז וטורבינות קיטור. בעיות משותפות והשוואה של מתקנים תרמיים: הספקת מי-קרור, מגדלי קרור, החסנת דלק, מערכות צנורות. כלכלה של מתקני כוח וחום: הוצאות בנייה, חישוב ההוצאות לחשמל, לקיטור ומים ממותקים.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון

מקצועות קדם

34014 או 34041 - מעבר חום


מידע סמסטריאלי