הכרת שיטות וכלים לניהול פרויקטים הנדסיים. מבוא לתכנון פרויקטים, תזמון פעילויות והקצאת משאבים. הכרת מאפיינים המייחדים פרויקטי פיתוח הנדסיים ודרך ניהולם. הבנת המשמעויות של מחזור חיי פרויקט וכדאיות ההשקעה בפרויקט. שימוש בתוכנת ניהול פרויקטים לביצוע עבודת גמר סמסטריאלית מקיפה והצגתה.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון

מקצועות ללא זיכוי נוסף

14931 74157 85237 95140 - תכנון פרויקטים וניהולם 95141 - מבוא לניהול פרויקטים 95142 - מבוא לניהול פרויקטים ר'


מידע סמסטריאלי