הגדרות יסוד במכניזימים. דרגות חופש במכנזימים מורכבים. העברת תנועה ומכניזמים אקויולנטיים. שיטות אנליטיות וגרפיות לחישוב מהירויות ותאוצות במכניזמים. מכניזמים מרחביים. סינתזה קינמטית בעזרת מחשב. קינמיטיקה של גלגלי שיניים. ממסרות גלגלי שיניים. קינמטיקה ודינמיקה של פיקות.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון

מקצועות קדם

34010 - דינמיקה


מידע סמסטריאלי