הקורס מספק מבוא לתורת החשיבויות והסיבוכיות, ומעט לוגיקה. הנושאים שיילמדו כוללים: אוטומט סופי דטרמיניסטי ושפות רגולריות, אוטומט לא דטרמיניסטי, שפות נטולות הקשר ואוטומט מחסנית, אלגוריתמים על אוטומטים, מכונות טיורינג, מושג הכריעות. סיבוכיות: P, NP, PSPACE שלמות. לוגיקה פסוקית, לוגיקה מסדר ראשון ולוגיקה עתית ( TEMPORAL LOGIC ) כשפות מידול.

פקולטה: הנדסת תעשיה וניהול
|תואר ראשון

מקצועות קדם

94223 - מבני נתונים ואלגוריתמים או 234247 - אלגוריתמים 1


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מכילים)

97447 - מבוא לחישוביות וסיבוכיות 236343 - תורת החישוביות 237343 - תורת החישוביות


מידע סמסטריאלי