הצגה כללית של התחומים השונים הכלולים בהנדסת מכונות והצגה כללית של מודלים פיסיקלים וכלים מתמטים הרלונטים לתחומים אלו. טכניקות של הצעת רעיונות לפתרון בעיות. כתיבת דו"ח טכני. הכרת מערכת מכנית קיימת על ידי פרוק ןהרכבה וניתוח מנגנונים.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון

מקצועות ללא זיכוי נוסף

334332


מידע סמסטריאלי