מושגי יסוד, מערכת, תכונות, מצב, תהליך, חוק האפס והחוק הראשון. אנרגיה. אנתלפיה. שימושים בחוק הראשון למערכות סגורות ופתוחות. נפח בקרה. חומר טהור: נוזל-אד ומערכות חד-פזיות. גז אידאלי. החוק השני: עקרון קרנו, טמפרטורה תרמודינמית. אנטרופיה. החוק השני לנפח בקרה. מחזורי עבודה: מחזורי אדים וגז. מחזורי קרור. תערובות גזים.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(104018 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1מ' ו- 104022 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ')


מקצועות ללא זיכוי נוסף

34012 84213 - תרמודינמיקה


מידע סמסטריאלי