הקורס פורס את ספרות המדרש והאגדה של חז"ל על חיבוריו העיקריים והסוגות הספרותיות הנפוצות שבו, תוך קריאה צמודה בטקסטים נבחרים. יושם דגש על התפתחות דרכי המדרש וסגנונו מהמדרש הקלאסי במאות הראשונות לספירה ועד למדרש המאוחר. ספרות זו והתפתחותה תיבחן על רקע ההקשר ההיסטורי והתרבותי שבו נוצרה.

פקולטה: לימודים הומניסטיים ואמנויות
|תואר ראשון

מידע סמסטריאלי